NBP: Stabilny popyt na kredyty konsumpcyjne

NBP udostępnia Express Elixir. Spore ułatwienia dla importerów.

Narodowy Bank Polski przeprowadził kwartalną ankietę wśród polskich banków, dotyczącą sytuacji na rynku kredytowym. Ocenie zostały poddane kredyty dla przedsiębiorstw, kredyty mieszkaniowe oraz kredyty konsumpcyjne. NBP zwraca uwagę na ciągłe zaostrzanie kryteriów w zakresie kredytów mieszkaniowych.

W ankiecie zostały również zawarte prognozy na III kwartał 2016 roku.

Brak istotnych zmian w kredytach dla przedsiębiorstw

Złagodzeniu uległy kryteria dotyczące kredytów krótkoterminowych dla MSP. Podwyższone zostały marże kredytowe. Duże przedsiębiorstwa mniej chętnie korzystają z kredytów, natomiast MSP popyt nie uległ zmianie.

NBP informuje, że niektóre banki będą ułatwiać dużym przedsiębiorcom branie kredytów w III kwartale 2016 roku. W przypadku mniejszych firm zaostrzeniu mogą ulec kryteria dla pożyczek długoterminowych, a popyt na kredyty może się zwiększyć.

Spadek popytu kredytowego wśród przedsiębiorstw spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem na dofinansowywanie inwestycji. Nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej miało swoje źródło w ocenie ryzyka związanego z prognozowaną sytuacją gospodarczą oraz sytuacją kapitałową banków w III kwartale bieżącego roku.

NBP ostrzega- 0 kredyt mieszkaniowy coraz trudniej

Jest to czwarty kwartał z rzędu, w którym banki podwyższają poprzeczkę dla osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy. Wzrostowi uległy wymogi dotyczące zabezpieczeń, marż kredytowych oraz podniesiono wymagany udział kapitału własnego kredytobiorcy. Popyt na kredyty mieszkaniowe zmniejszył się nieznacznie.

Ankieta NBP wskazuje na dalsze zaostrzanie przepisów i znaczący spadek popytu. Banki tłumaczą się kwestiami prawnymi, a w szczególności ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Większy popyt na kredyty konsumpcyjne

Kryteria w tym sektorze kredytowym nie uległy znaczącym zmianom. Jedynie marże kredytowe zostały minimalnie obniżone. Klienci coraz chętniej biorą tego typu pożyczki, a trend ten powinien się podtrzymać w III kwartale 2016 roku. Polityka kredytowa ma utrzymać się na obecnym poziomie.

Banki obserwują stabilny popyt na kredyty konsumpcyjne, a polityka kredytowa jest nieznacznie łagodzona od końca 2015 roku.

Ankieta NBP wskazuje na stabilną sytuację na polskim rynku kredytowym. Zgodnie ze stanowiskiem polskich banków popyt na różnego rodzaju kredyty powinien się zwiększać, a kryteria jego uzyskania pozostaną na mniej więcej tym samym poziomie.

Link do pełnej kwartalnej ankiety NBP tutaj.

/RT