• UKNF opublikował zaktualizowaną listę barier dla rozwoju sektora fintech. Dokument zawiera 194 pozycje podzielone na 5 podgrup
  • Podczas spotkania przedstawiono podsumowanie dotychczasowych prac oraz wyznaczono agendę kolejnych spotkań Zespołu Roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), które odbędą się już w marcu. Tu można pobrać prezentację Zbigniewa Wilińskiego. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie KNF.
  • W pracach nad nową lista uczestniczyły 32 instytucje, NGO i organizacje branżowe i związkowe, które w kolejnym etapie będą pracować nad poszukiwaniem rozwiązań do eliminacji zidentyfikowanych barier.
  • Efektem pracy Zespołu ma być przygotowanie propozycji eliminacji barier oraz raport, który zostanie udostępniony publicznie

Spotkanie w UKNF - likwidacja barier fintech
Spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

Czas wyzwań

Konferencja odbyła się w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Sala była pełna – nic dziwnego, rozwój sektora fintech i usuwanie barier jest ważne dla szerokiego grona przedstawicieli rynku finansowego. Mamy 2020 rok – nikt nie ma wątpliwości, że musimy sukcesywnie rozwijać obszar usług finansowych, jeśli chcemy być w czołówce światowych liderów fintech, polski rynek powinien świecić przykładem nie tylko w zakresie dobrych praktyk i rzetelnego nadzoru, ale również w obszarze innowacji i rozwoju. Za nami trudny 2019 rok – ten rozdział już należy zamknąć i chyba taki był cel podjętej inicjatywy – pokazać, że czas wziąć się do… współpracy.

Fintech Iceberg
Okładka prezentacji UKNF z „górą lodową”

Fintech „iceberg”

Prezentacja UKNF była prosta, ale wielopłaszczyznowa. Na grafice możemy zobaczyć górę lodową – to trafna metafora, która miała pokazać, że to co jest widoczne nad powierzchnią wody, to zaledwie ułamek, za którym kryje się sporo pracy. Do UKNF przesłano 194 zgłoszenia barier przez ponad 30 instytucji reprezentujących sektor publiczny i organizacje branżowe m.in.:

Ministerstwo Finansów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, FinTech Poland, Giełda Papierów Wartościowych, Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Lewiatan, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Areto.

Postrzeganie barier Fintech
Wyniki ankiety na żywo: które bariery w rozwoju fintechów mają najwyższy priorytet?

Różne postrzeganie barier przez rynek

W trakcie prezentacji Zbigniew Wiliński zwrócił uwagę, że interesariusze rynku w różny sposób postrzegają poziom priorytetów dla poszczególnych barier. Okazuje się, że blisko 50% zgłoszonych problemów, interesariusze oznaczyli jako te najważniejsze. Barier oflagowanych statusem „niski priorytet” było tylko 12,8%, czyli 25. W trakcie przeprowadzonej na żywo ankiety, uczestnicy konferencji – niejako demokratycznie – uznali, że kluczowe dla rynku są „formy papierowe”, „niejasne i nadmierne regulacje”, „czas postępowań” i „zmienne wytyczne”. Jest to o tyle ciekawe, bo uczestnicy uznali, że „formy papierowe” są znacznie ważniejszą barierą niż np. „brak kapitału”. Być może właśnie tak jest, że gdy uda nam się zdigitalizować pewne obszary w obrocie gospodarczym, to kapitał przestanie być problemem.

Likwidacja barier w UKNF - prezentacja
Sławomir Flis, Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii w UKNF

Przedstawiciele UKNF podkreślili, że lista barier nie jest zamknięta

Mogą pojawić się nowe. Nie jest też zamknięta grupa podmiotów, które będą zaangażowane w prace zmierzające do usunięcia zidentyfikowanych przeszkód.

Bariery wstępnie podzielono na 5 podgrup, gdzie na razie roboczo przypisano organizacje, które miałyby współpracować – w ramach spotkań prowadzonych przez koordynatorów – ekspertów UKNF – nad ich rozwiązaniem, tzn. przygotowaniem propozycji, które trafią do finalnej wersji raportu, który z kolei – miejmy nadzieję – będzie inspiracją do dalszych prac na poziomie parlamentarnym. Pamiętajmy przy tym, że UKNF nie posiada inicjatywy ustawodawczej.

Uczestnicy podgrup bariery FinTech
Propozycja podziału uczestników na grupy robocze

194 bariery w 5 podgrupach

Lista barier podzielona została na 5 podgrup. Najwięcej, bo ponad 50 znajduje się w podgrupach „Systemowej”, „Bankowej” i „Konsumenckiej”. Liczba nie świadczy o złożoności problemu – w podgrupie może być mniej barier, ale ich usunięcie może być bardziej wymagające. Pełna lista dostępna jest na stronie UKNF. Pierwsze spotkania podgrup zaplanowano już na początek marca.

Podgrupy Bariery FinTech
Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) – podział na podgrupy

Sprawy idą szybkim tempem

W grudniu ogłoszono aktualizację barier oraz nową cyfrową agendę rozwoju. Mamy końcówkę lutego i na stronie UKNF już opublikowano nową listę zaktualizowanych barier (która zawiera też stare nieusunięte bariery, tzw. „lista netto”). Dokonano też wstępnego podziału na grupy robocze i wyznaczono pierwsze terminy spotkań. Urząd wyraźnie, przynajmniej pod tym względem, przyśpieszył.

Komunikacja ma tutaj elementarne znaczenie, również w języku angielskim. Efekty prac, nawet częściowe, należy po prostu pokazywać możliwie jak najszerzej i często. Czas fintechów, może nie przemija, ale zmienia się rola, którą spełniają w systemie – dzisiaj idziemy w kierunku pełnego digital finance – barier nie likwiduje się dla startupów, tylko dla poważnego biznesu, którym powoli się stają i który już jest.