Komisja „nie zatwierdza” także tego rodzaju działalności, ani nie jest wyposażona w narzędzia umożliwiające pomoc osobom poszkodowanym w wyniku ewentualnego upadku giełdy kryptowalut. Co równie ważne, giełdy i kantory kryptowalut nie są obowiązane do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo  środków klientów. Należy także pamiętać, że giełdy i kantory kryptowalut w swojej podstawowej działalności nie zapewniają ochrony środków klientów przewidzianej np. dla banków czy instytucji płatniczych, m.in. przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli tych podmiotów oraz nie są wyłączone z masy upadłościowej.

W odniesieniu do informacji publikowanych przez Binance Polska sp. z o.o. na temat „współpracy z organami regulacyjnymi” w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony klientów UKNF wskazuje, że nie prowadzi żadnych rozmów z Binance Polska sp. z o.o., które zmierzałyby do objęcia tego podmiotu nadzorem.

UKNF nie licencjonuje giełd ani kantorów kryptowalut

Nadzór KNF nad niektórymi podmiotami prowadzącymi giełdy czy kantory kryptowalut może być sprawowany jedynie w przypadku świadczenia przez te podmioty usług płatniczych, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, co każdorazowo wiąże się z obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako krajowa instytucja płatnicza albo wpis do rejestru małych instytucji płatniczych lub biur usług płatniczych. W takim wypadku nadzór KNF nad takim podmiotem jest sprawowany jedynie w obszarze świadczenia usług płatniczych, natomiast obszar działalności jako giełda lub kantor kryptowalut nie podlega nadzorowi KNF.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, aktualnie brak jest regulacji działalności dostawców usług wymiany walut wirtualnych (tzw. Crypto Assets Service Providers, CASP), poza przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML). W związku z tym, że działalność CASP nie jest licencjonowana, nie podlega także tzw. paszportowaniu/notyfikacji, które umożliwia podmiotom nadzorowanym (np. bankom, krajowym instytucjom płatniczym) prowadzenie działalności nadzorowanej we wszystkich Państwach Członkowskich UE, na podstawie zezwolenia wydanego w jednym z Państw Członkowskich. W przypadku więc konieczności dochodzenia przez klientów CASP roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń przez te podmioty, organem właściwym będzie sąd właściwy siedziby giełdy lub kantoru.

Zgodnie z Ustawą AML, podmioty, które świadczą usługi w obszarze walut wirtualnych (wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, walutami wirtualnymi oraz walutami emitowanymi przez państwo oraz pośrednictwa w tym obszarze i prowadzenia rachunków), są instytucjami obowiązanymi, a podjęcie przez nie działalności wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zgodnie z przepisami Ustawy AML, w Polsce działalność w zakresie walut wirtualnych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru dla działalności w tym zakresie. Organem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest Minister Finansów a informacje na temat rejestru są publikowane na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W dniu 29 września 2022 r. do rejestru została wpisana Binance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ocenie UKNF obszarem, na który powinny zwrócić uwagę kantory oraz giełdy kryptowalut, to informacje, jakimi posługują się one w materiałach promocyjnych. Wprowadzanie klientów w błąd za pomocą przekazu marketingowego może spowodować podjęcie konkretnych działań m.in. przez KNF i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.