Przedsięwzięcie finansowane jest z funduszy Programu Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM) Komisji Europejskiej i implementowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Doradcą w projekcie jest konsorcjum firm: Areto, Wierzbowski Eversheds Sutherland, IT9 oraz FinTech Consultancy. Beneficjentami projektu są Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadrzędnym celem Projektu jest stworzenie w Polsce optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacji finansowych i w konsekwencji zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług finansowych, co stanowi krok w kierunku urzeczywistniania idei Polski jako centrum innowacji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (NewTech Poland). Innowacyjny rynek finansowy może w istotny sposób przełożyć się na:

• podniesienie jakości usług świadczonych na rynku finansowym na rzecz klientów,
• zwiększenie dostępności tych usług,
• szersze wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań przez podmioty sektora usług finansowych,
• wzrost świadomości i edukacji finansowej wśród obywateli,
• wzrost innowacyjności pozostałych sektorów polskiej gospodarki.

Prace analityczne w ramach projektu prowadzone będą przez doradcę prawno-technologicznego, którym jest konsorcjum czterech firm: Areto, Eversheds Sutherland Wierzbowski, IT9 i FinTech Consultancy. Będą one przebiegać równolegle w ramach trzech obszarów tematycznych: „FinTech”, „Sandbox” i „SupTech”.

Drugie podejście do „Sandbox”

W ramach ścieżki „Sandbox” konsorcjum przedstawi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacje dotyczące rozwiązań nadzorczych, mechanizmów i praktyk występujących w innych krajach powiązanych z utworzeniem piaskownicy regulacyjnej (tzw. „regulatory sandbox”), mającej na celu wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług finansowych oraz podmiotów działających w piaskownicy. Planowane prace mają również doprowadzić do oceny możliwości wdrożenia piaskownicy regulacyjnej w Polsce, zapewniając przestrzeń, w której nowi uczestnicy mogą testować innowacyjne usługi. Prace będą obejmować przygotowanie analizy rozwiązań stosowanych w innych jurysdykcjach. Następnie doradca przygotuje rekomendacje dla UKNF dotyczące utworzenia polskiej piaskownicy regulacyjnej oraz niezbędne propozycje zmian prawnych.

Ostatni komponent „SupTech”, odnosi się do wykorzystania innowacyjnych technologii przez organ nadzoru w celu wspierania kompetencji nadzorczych w niektórych obszarach rynku.

Uwagi i pomysły można przesyłać na adres: FinTech@mf.gov.pl, FinTech@knf.gov.pl oraz  FinTech@areto.pl.

Panel - droga do innowacji finansowych fintech, suptech i sandbox
Od lewej: Paweł Widawski (Fintech Poland, Polska Bezgotówkowa), Joanna Erdman (mBank, Polska Bezgotówkowa), Zbigniew Wiliński (KNF), Jacek Kubas (EBOiR), Mariusz Więckowski (Areto), Wojciech Pantkowski (ZBP), Paweł Bułgaryn (MF).

Strategia fintech

W panelu dyskusyjnym udział wzięli Jacek Kubas z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Paweł Bułgaryn z Ministerstwa Finansów, Zbigniew Wiliński z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Paweł Widawski z Fundacji FinTech Poland i Fundacji Polska Bezgotówkowa, Joanna Erdman z mBanku i Fundacji Polska Bezgotówkow, Wojciech Pantkowski ze Związku Banków Polskich oraz Mariusz Więckowski z Areto. Tematem przewodnim dyskusji był rozwój fintechów w Polsce, bariery i cele.

Uczestnicy zwracali uwagę, że polska scena fintech, chociaż jest na wczesnym etapie rozwoju, to jednak ma już za sobą wykonaną pracę, również na polu regulacyjnym, identyfikacji barier tudzież organizacji programów wsparcia, Programu Innovation Hub, czy budowy struktur administracyjnych. Niemniej, wciąż jest to wczesny etap i spoczywanie na laurach, podczas gdy inne jurysdykcje stawiają na dynamiczny rozwój, byłoby krokiem niewłaściwym i niepożądanym. W istocie kluczowe wydaje się określenie nie tylko strategii dla rozwoju tego rynku w Polsce, ale też wsparcie polityczne, które nie tylko obejmowałoby zmiany regulacyjne korzystne dla tego sektora, w tym bankowego, ale też motywowało do wyjścia polskich rozwiązań poza granice.

Cieszy fakt, że najważniejsze instytucje zajmujące się rynkiem finansowym, dostrzegają doniosłość rozwoju fintechów i jego przyszłej roli w rozwoju gospodarczym. Przysłuchując się wypowiedziom ekspertów, nie ma chyba wątpliwości, że kompetencje na rynku już są – jedyne co należy zrobić, to uruchomić moc sprawczą. Nie umniejszałbym naszym osiągnięciom – to jasne, że Litwa tworzy ułatwienia dla fintechów zagranicznych i ma dobry marketing, ale po dłuższym zastanowieniu, warto skonstatować, że litewskie jednorożce fintech także znajdują się w sferze marzeń.

/ŁP