16 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Zastrzeganie numerów PESEL od 2024 roku

Obecnie to ofiara przestępstwa kradzieży tożsamości musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie prawne lub finansowe. Projektowane przepisy zdejmą tę uciążliwość z pokrzywdzonych. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania w trakcie obowiązywania zastrzeżenia PESEL instytucja finansowa nie będzie miała możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń, np. spłaty długu.

Główne korzyści projektowanego rozwiązania:

  • Możliwość zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami kradzieży tożsamości (zarówno tymi, o których wiemy jak i tymi, o których nie wiemy oraz tymi, które mogą nastąpić w przyszłości).
  • Działanie prewencyjne, które uniemożliwi zawarcie umowy, jeżeli PESEL jest zastrzeżony oraz spowoduje brak możliwości domagania się zaspokojenia zaciągniętych zobowiązań w przypadku, kiedy dojdzie do zawarcia umowy pomimo istniejącego zastrzeżenia numeru PESEL.
  • Możliwość szybkiego cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  • Zapobieganie zjawisku SIM swappingu dającego oszustowi np. nieograniczony dostęp do bankowości elektronicznej ofiary (weryfikacja zastrzeżenia PESEL przy wydaniu kopii lub wtórnika karty SIM).

Najpóźniej od początku przyszłego roku PESEL będzie można zastrzec:

  • Elektronicznie – za pomocą aplikacji mObywatel lub na stronie internetowej gov.pl.
  • Osobiście w urzędzie gminy, oddziałach banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz placówkach pocztowych.

Dane będą gromadzone w nowo utworzonym systemie, a zastrzeżenie i rezygnacja z niego będą odbywały się w czasie rzeczywistym.

Obowiązek weryfikowania, czy PESEL jest zastrzeżony czy nie – przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi – będzie spoczywał m.in. na:

  • Bankach przy zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę, leasing, rachunek oszczędnościowy i oszczędnościowo-rozliczeniowy.
  • SKOKACH przy zawieraniu umów o kredyt lub pożyczkę.
  • Notariuszach przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości.
  • Dostawcach usług telekomunikacyjnych przy wydawaniu kopii lub wtórnika karty SIM.