Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że finalne efekty prac spodziewane są w I kwartale 2021 roku – w przypadku Ministerstwa Finansów. Z kolei rozwiązania i rekomendacje dla KNF mają być gotowe w II kwartale przyszłego roku. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji przypomnijmy na czym ma polegać sam program wsparcia dla sektora FinTech.

Program wsparcia FinTech wspólnie z EBOiR, KNF i MF

Pełna nazwa projektu to „Feasibility study on innovative technological solution in the Polish financial markets (Fintech) including building Regulatory Sandbox”. Inicjatywa jest finansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach trzeciej rundy Programu Wspierania Reform Strukturalnych (PWRS). Program jest realizowany w trzech strumieniach: FinTech, SupTech i Sandbox. Ministerstwo Finansów i KNF są beneficjentami projektu.

Przedsięwzięcie jest implementowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Doradcą w projekcie jest konsorcjum firm: Areto, Wierzbowski Eversheds Sutherland, IT9 oraz FinTech Consultancy. Głównym celem programu jest stworzenie w Polsce optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacji finansowych i w konsekwencji zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług finansowych.

Tyle teorii. A jak to wygląda w praktyce?

KNF stawia na piaskownice regulacyjną i SupTech

Nadzorca wyjaśnia, że w ramach projektu realizowane są dwie ścieżki, których beneficjentem ma być właśnie KNF. Chodzi o piaskownice regulacyjną i SupTech. W pierwszym przypadku celem jest dostarczenie rekomendacji do opracowania piaskownicy regulacyjnej wykorzystującej najlepsze światowe praktyki oraz najlepiej dopasowanej do krajowych realiów. Z kolei ścieżka SupTech ma dostarczyć przegląd rekomendacji i rozwiązań SupTech możliwych do wdrożenia w krajowym porządku prawnym – tłumaczy KNF.

Projekt był zaplanowany na 18 miesięcy i jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Obecnie znajduje się na etapie akceptacji analizy multi-jurysdykcyjnej w zakresie ścieżki piaskownicy regulacyjnej. Firma doradcza przedstawiła analizę działalności sandboxa w takich krajach jak Wielka Brytania, Litwa, Holandia, Szwajcaria, Singapur, Hong Kong, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Australia.

Analizy obejmują między innymi informacje o możliwości wykorzystania ustanowionych zasad prowadzenia działalności przez podmiot w ramach piaskownicy regulacyjnej, w tym zasad świadczenia usługi (conduct of business rules); warunków technicznych i organizacyjnych, czy ewentualnych wymogów kapitałowych.

Jak może wyglądać piaskownica regulacyjna w Polsce?

Doradca przedstawił także sposoby udzielania licencji, w tym wykaz wykaz dokumentów i informacji wymaganych do wniosku o udzielenie licencji; warunków zawartych w licencji, odmowy i cofania licencji dla podmiotów prowadzących działalność w ramach piaskownicy regulacyjnej (w przypadku państw niebędących członkiem UE – o ile działalność jest nadzorowana w reżimie prawa UE oraz w państwie niebędącym członkiem UE).

Dodatkowo KNF uzyskał informacje o zasadach nadzorowania podmiotów prowadzących działalność w ramach piaskownicy regulacyjnej (w tym przeprowadzania ewentualnej kontroli prowadzonej działalności), rodzajach działalności, które mogą być licencjonowane w ramach piaskownicy regulacyjnej.

W analizach zawarto także inne aspekty związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, które są zasadne dla prawidłowego wdrożenia piaskownicy regulacyjnej, w tym kwestie uwarunkowań związanych z formą prawną podmiotu, właścicieli; okresem dotychczasowej prowadzonej działalności; uczestnictwo w systemie rekompensat; ochrona własności intelektualnej; wymogi związane z przestrzeganiem wymogów AML – czytamy w odpowiedzi KNF.

Ostatnim punktem analizy przedstawionej przez doradcę były informacje, czy wprowadzone rozwiązania faktycznie sprzyjały rozwojowi sektora FinTech – czy były zachęcające do korzystania z piaskownicy oraz czy pozwoliły na zapewnienie bezpieczeństwa podmiotów korzystających z usług fintechów uczestniczących w sandboxie.

W oparciu o analizę multi-jurysdykcyjną dalszym krokiem będzie przygotowanie przez doradcę rekomendacji modelu piaskownicy regulacyjnej. Następnymi produktami prac konsorcjum realizującego program, są projekty aktów prawnych do wykorzystania w procesie legislacyjnym.

Przegląd rozwiązań SupTech na świecie

Z kolei w zakresie strumienia SupTech konsorcjum doradcze przygotowuje przegląd i analizę wybranych rozwiązań SupTech na świecie. Dotychczas doradca dostarczył trzy analizy przypadku użycia technologii SupTech w nadzorze brytyjskim, austriackim i australijskim. Finalnym produktem prac wykonawcy będzie przygotowanie przez rekomendacji innowacyjnych technologii możliwych do ewentualnego wdrożenia w praktyce krajowego nadzoru.

Celem jest poprawa efektywności występujących procesów i funkcji nadzorczych. Finalnym efektem prac będzie przygotowanie analizy modelowych przypadków i dobrych praktyk wykorzystania SupTech na świecie. Analiza posłużyć ma możliwemu wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań nadzorczych w UKNF – czytamy w odpowiedzi biura prasowego nadzorcy.

Zakończenie prac i dostarczenie finalnych produktów dla KNF zaplanowano na II kwartał 2021 roku.

Ministerstwo Finansów beneficjentem ścieżki FinTech

Projekt realizowany jest w ramach 3 strumieni: FinTech, Sandbox i SupTech. Ministerstwo Finansów jest beneficjentem pierwszego ze strumieni,  którego głównym celem jest przygotowanie m.in. propozycji zmian prawnych, mających na celu rozwój sektora FinTech w Polsce – czytamy w odpowiedzi resortu.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że prace nad propozycją zmian prawnych zostaną ukończone w I kwartale 2021 roku. Obecnie wykonawca zakończył etap konsultacji z podmiotami rynkowymi oraz publicznymi w zakresie obszarów wymagających zmian i usprawnień. Dalsze prace ukierunkowane będą na doprecyzowaniu i ocenie rekomendacji i rozwiązań dotyczących zasadności ich wdrożenia. Następnie wykonawca skoncentruje się na przygotowaniu projektu przepisów prawnych i działań.