– Podjęcie działań jest w opinii UKNF niezbędne w obliczu wyzwań determinowanych przez nowe zjawiska technologiczne i biznesowe na rynku finansowym oraz potrzebę cyfrowej transformacji – czytamy w materiale KNF.

Pełny dokument „Cyfrowa Agenda Nadzoru” można pobrać tutaj.

Jak KNF będzie wspierał fintechy?

Działania KNF pogrupowano w czterech blokach tematycznych. Nadzorca skupi się na takich obszarach, jak nowe zjawiska na rynku finansowym, wspieranie FinTech, cyberbezpieczeństwo i elektroniczny Urząd. Pierwszy punkt dotyczy między innymi aktywów cyfrowych, crowdfundingu, czy robo-doradztwa. Zdaniem KNF wymagają one podjęcia działań wyjaśniających i legislacyjnych lub zajęcia jasnego stanowiska przez organ nadzoru.

Jeśli chodzi o wspieranie FinTechu, to działania KNF mają się skupić na dalszym rozwijaniu Programu Innovation Hub i rozszerzeniu go o wirtualną piaskownicę, czyli środowisko testowe. Do piaskownicy będą mogły dołączyć fintechy, które przeszły odpowiednią ocenę w ramach Innovation Hub. Nadzorca chce także wspierać inicjatywy legislacyjne, które określają zasady wprowadzania innowacyjnych usług na rynku finansowym.

– Urząd KNF mając na względnie wsparcie nie tylko innowacji finansowych tworzonych przez podmioty nadzorowane, ale również wsparcie start-upów nieposiadających jeszcze zezwolenia, planuje opracowanie i uruchomienie środowiska testowego (piaskownicy) i umożliwienie podmiotom przetestowania własnych rozwiązań w wybranych technologiach (np. DLT, interfejsy API). Stworzenie przyjaznego środowiska (w wybranych technologiach) do testowania rozwiązań FinTech wraz z możliwością skorzystania z Programu Innovation Hub
stwarza synergiczne korzyści dla wszystkich fintechowych startupów, które zwrócą się o udzielenie wsparcia do UKNF – czytamy w dokumencie Cyfrowa Agenda Nadzoru.

Nadzorca będzie bardziej cyfrowy

Nowa strategia KNF koncentruje się również na cyberbezpieczeństwie. Urząd zamierza skupić się na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze, przeglądzie i aktualizacji rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykami IT na rynku finansowym, wprowadzeniu jednolitego modelu analitycznego ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa oraz realizacji różnorodnych form działań edukacyjnych w tematyce cyberbezpieczeństwa.

Ostatni punkt został zatytułowany „Elektroniczny Urząd” i określa zamierzenia KNF w zakresie zwiększenia skali digitalizacji korespondencji, wprowadzenia nowych form komunikacji z Urzędem oraz rozszerzenia automatyzacji procesów. Nadzorca zamierza wprowadzić między innymi narzędzia wideokomunikacji, czy stworzyć jeden system do obiegu dokumentów, pozwalającego na rezygnację z papierowej dokumentacji.

Urząd KNF ma świadomość rosnącej liczby przepisów, które weszły w życie na przestrzeni ostatnich kilku lat, biorąc pod uwagę prawo unijne, prawo krajowe, wytyczne, stanowiska, komunikaty czy różne Q&A. Pogrupowanie i uporządkowanie norm, które oddziałują na sposób prowadzenia działalności gospodarczej jest wyzwaniem często nawet dla dużych organizacji. Z drugiej strony brak postępowania zgodnie z tymi normami może prowadzić do materializacji ryzyk „compliance’owych”. Dlatego też UKNF planuje stworzyć narzędzie ułatwiające orientację w aktualnych uwarunkowaniach regulacyjno–nadzorczych – tzw. interaktywne kompendium wiedzy, w którym podmiot prowadzący działalność nadzorowaną odnajdzie niezbędne dokumenty pomocne w jego funkcjonowaniu – czytamy w Cyfrowej Agendzie Nadzoru.