Docelowo rozporządzenie MiCA zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia organu odpowiedzialnego za nadzór nad podmiotami objętymi nowymi regulacjami, w tym przede wszystkim poprzez wydawanie zezwoleń oraz nakładanie sankcji za nieprzestrzeganie rozporządzenia.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Co się zmieni?

Chociaż rynek kryptoaktywów w swej wielkości nadal nie jest znaczny, przez co nie stanowi obecnie zagrożenia dla stabilności finansowej, dzienny wolumen obrotu stale rośnie. Powszechne stosowanie przez klientów tak zwanych stabilnych kryptowalut (kryptoaktywów mających cechy zapewniające stabilizację ich ceny) może stwarzać dodatkowe wyzwania (np. w zakresie stabilności finansowej i suwerenności monetarnej) – zwraca uwagę Ministerstwo Finansów

Celem projektu ustawy jest zatem zapewnienie stosowania przepisów rozporządzenia MiCA, które ustanawia ramy emisji kryptoaktywów i świadczenia związanych z nimi usług, a także wprowadza przepisy dotyczące ochrony klientów i inwestorów oraz integralności rynku kryptowalut.

Oto siedem kluczowych punktów nowej ustawy:

  • KNF zostanie wyznaczony jako główny organ nadzorujący realizację rozporządzenia MiCA.
  • Większe obowiązki dla emitentów tokenów: Emitenci tokenów związanych z kryptoaktywami będą musieli przekazywać KNF szczegółowe informacje o swojej działalności, zwiększając transparentność i bezpieczeństwo rynku.
  • Nadzór prewencyjny: KNF otrzyma nowe uprawnienia do zapobiegania naruszeniom, w tym możliwość wstrzymania oferty publicznej kryptoaktywów, co ma chronić inwestorów.
  • Sankcje i nadzór KNF: Możliwość nałożenia kar pieniężnych na osoby i firmy działające na rynku kryptoaktywów, zwiększając odpowiedzialność i zgodność z przepisami.
  • Odpowiedzialność karna i środki karne: Zaostrzenie sankcji w przypadku naruszeń, zwiększając bezpieczeństwo i uczciwość obrotu.
  • Tajemnica zawodowa: Określenie sytuacji, w których informacje objęte tajemnicą zawodową mogą być ujawniane, zapewniając równowagę między prywatnością a bezpieczeństwem.
  • Elektroniczne oświadczenia woli: Umożliwienie składania oświadczeń woli w formie elektronicznej w kontekście kryptoaktywów, co ma ułatwić i przyspieszyć procesy prawne.

Na koniec uzasadnienia do projektu Ministerstwo Finansów pisze, że zmiany te wymagają dostosowania szeregu istniejących ustaw. Pełny projektu nowej ustawy można znaleźć pod tym linkiem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12382311/katalog/13040393#13040393

Regulacja rynku kryptowalut – rozporządzenie MiCA

Większość kryptowalut nie wchodzi w zakres istniejących przepisów regulujących sektor finansowy. Stan, w którym nie obowiązują ogólne ramy regulacyjne dotyczące rynków kryptoaktywów naraża posiadaczy tego typu aktywów na ryzyko, szczególnie w obszarach nieobjętych przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Nowe przepisy mają to zmienić i objąć regulacjami funkcjonowanie platform obrotu kryptowalut, wymianę krypto na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa, czy zapewnienie przechowywania i administrowania nimi w imieniu klientów – pisze resort finansów w uzasadnieniu do projektu nowej ustawy.

Rozporządzenie MiCA określa zharmonizowane dla wszystkich państw członkowskich ramy dla rynków kryptoaktywów, wprowadzając szczegółowe przepisy dotyczące krypto, związanych z nimi usług i działań, które nie są jeszcze objęte unijnymi aktami ustawodawczymi dotyczącymi usług finansowych. Ramy te mają przede wszystkim służyć wspieraniu innowacji i uczciwej konkurencji, a jednocześnie zapewniać wysoki poziom ochrony posiadaczy detalicznych i integralności rynków kryptoaktywów w Unii Europejskiej. Zaproponowanie transparentnych ram prawnych i jednolite uregulowanie przedmiotowej materii ma na celu umożliwienie dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów zwiększenie skali ich działalności w wymiarze transgranicznym oraz ułatwienie tym podmiotom dostępu do usług bankowych, aby mogli sprawniej prowadzić swoją działalność.

Rozporządzenie MiCA reguluje między innymi emitowanie, publiczne oferowanie, i dopuszczanie do obrotu na platformach obrotu kryptoaktywów tokenów powiązanych z aktywami (ang. asset-referenced tokens, ART), tokenów będących pieniądzem elektronicznym (ang. electronic money token, EMT) oraz pewnych kategorii tokenów innych niż tokeny ART i EMT. Ponadto na podstawie przepisów rozporządzenia MiCA zostaje wprowadzone zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (ang. crypto-servce asset provider, CASP). Dostawcy po uzyskaniu zezwolenia będą uprawnieni do świadczenia na rzecz klientów usług w zakresie kryptoaktywów przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu – tłumaczy Ministerstwo Finansów.